Wyznania Egzorcysty - Ks. Gabriele Amorth

"Wyznania Egzorcysty"- ks. Gabriele Amorth

Książka o niewątpliwej wartości. Jednakże to Jezus jest Tym, którym warto się zajmować i o którym warto czytać. Szatanowi nie warto poświęcać więcej uwagi niż niezbędna świadomość płynącego od niego dla naszagrożenia. Dlatego gorąco polecam przed przeczytaniem "Wyznań egzorcysty" pogłębienie więzi z Jezusem, przeżycie doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem w jednym z katolickich ruchów ewangelizacyjnych np. "Światło życie", , "Odnowa w Duchu Św.", Neokatechumenat. Ruchy te, powstałe na bazie posoborowej odnowy Kościoła, pozwalają w pełni doświadczyć Kościoła jako wspólnoty. Zachęcam do wcześniejszego zapoznania się z poniższymi pozycjami:

************************************************************************************************************


"JEZUS ŻYJE" - Emilien Tardif, Jose H. Prado Flores
Jest to krzyk, który wznosi się w tym celu, aby napełnić nadzieją tych, którzy wierzą, że ten sam Jezus, który umarł na krzyżu, żyje - a to oznacza, że nie ma dla Niego nic niemożliwego. Książka ta jest świadectwem o tym, że Bóg również dzisiaj uzdrawia Swoje chore dzieci. Tematem jej nie są uzdrowienia, ale ewangelizacja.
Imprimatur 01c-8/91 Wikariusz Generalny bp Marian Kryłowicz, Szczecin 27.11.1991 r.

Ewangelizacja audio: mp3, avi


"Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych" - Jose H. Prado Flores
Wy wszyscy nie jesteście tu dlatego, że zaprosił was przyjaciel, krewny lub żona, która opowiadała wam o cudach Bożych. To Jezus, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał zaprosił was osobiście i zainteresował się każdym indywidualnie i dlatego tu jesteście. To On każdego z was oddzielnie wezwał po imieniu. Nie robicie laski Bogu będąc tutaj. Przeciwnie, to On oddaje wam przysługę przysyłając was tutaj, aby okazać swoją łaskę i moc. To, co wam da, przewyższa możliwości waszej wyobraźni. On ma cudowny plan i go wam objawi. Oczywiście, nie otrzymacie tu teorii i obietnic, które się nie urzeczywistnią. Nie. Doświadczycie tu mocy Boga, który stwarza, zbawia i zmienia wasze życie. Zobaczycie, że Bóg jest zdolny nadać sens życiu tym, którzy w Niego wierzą.

"Jak ewangelizować ochrzczonych" - Jose H. Prado Flores

"Zraniony Pasterz" DANIEL ANGE: "Jeśli jesteś niczym dla innych, Niczym dla siebie samego, Jeśli Twoje życie to pustka, błąkanie się wśród upadków i przepaści, to książka ta jest dla Ciebie. Mówi ona tylko jedno: Jest ktoś, kto Cię kocha. Nawet jeśli o tym nie wiesz. Daj się odnaleźć Jedynemu, Który cię nigdy nie zostawi samego!

"Biblia dla Dzieci. Podróż w głąb Biblii. Życie i obyczaje. (pdf)"

Boża Miłość dla Ciebie      Orginalny angielski tekst: God's Love for You

Co Bóg chce Ci powiedzieć?

Kerygmat
"Bóg Nie kocha Cię dla twoich zalet, ale kocha Cię z twoimi zaletami i nie przestanie cię kochać z powodu twoich wad. Nie pochwala twego grzechu, ale mimo to Cię kocha.

"Bogaty w miłosierdzie" - Linda Schubert - pełen tekst
Panie, w Twym wielkim miłosierdziu pozwól, by Twój Duch wzniósł się poprzez nasze zagmatwane historie, przez ukryte rany, niepowodzenia i straty. Niech Twój Duch wzniesie się nad tymi obszarami w nas, które są chore. Jezu oddajemy Ci nasze życie! Prowadz nas do pełni w ciele, duszy i duchu. Prowadz nas do pełni w relacji z Tobą i z każdym obok nas.


z Grzegorzem Wacławem „Dzikim”, Tomkiem Budzyńskim i Darkiem Malejonkiem ("Armia") rozmawia Marcin Jakimowicz fragment książki „Radykalni”. .

"Głos Ewangelii" Ewangelia dzisiaj - Reportaże. "Głos Ewangelii": Świadectwo Eugeniusza

************************************************************************************************************

"Wyznania Egzorcysty"- ks. Gabriele Amorth

Wprowadzenie
Wstęp
Centralne miejsce Chrystusa w Bożym dziele stworzenia
Potęga szatana
Widzenie szatana przez papieiża Leona XIII
"Dary" szatana
Egzorcyzmy
Odpowlada sw. Teresa od Jezusa
Od czego zaczqc?
Zachowanie złego ducha
Wyznanie człowieka dotkniętego przez złego ducha
Skutki egzorcyzmu
Woda, olej, sól
Egzorcyzmowanie domów
Czary
Dokładniej o magii
Kto może wypędzać złe duchy?
Zapomniany rytuał
Nauka św. Ireneusza o szatanie i dziele Chrystusa
Dokument Stolicy Apostolskiej dotyczący szatana i złych duchów
Potrzeba odnowy duszpasterstwa
Dokument Kongregacji Nauki Wiary
Niebezpieczeństwo wypędzania złego ducha przez osoby niekompetentne
Zakończenie
Modlitwy o uwolnienie od złego ducha

"Wyznania Egzorcysty" - ściągnij plik zip

"Egzorcyści i psychiatrzy" ks. Gabriele Amorth

Podobne pozycje:
Okultyzm - niewierność fundamentalna
Magia, okultyzm, zniewolenie

Tytuł oryginału: Un esorcista racconta Przektad z włoskiego: O. Franciszek Gołębiowski. op

Projekt okładki - Andrzej Oczkoś

Za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej w Częstochowie Nr 511 z dnia 23 maja 1997 roku

ISBN 83-7168-068-6

@ Edizioni Dehoniane. Roma. 1993

@ Edycja Świętego Pawła. 1997

ul. Siwickiego 7.42-221 Częstochowa, tel. (034) 620.698. fax (034) 620.989

Bielskie Zaktady Graficzne Sp. Z 0.0.

    Jak się bronić przed złym duchem? Jeśli ktoś jest opętany, czy doświadcza tego na skutek swojej winy? Jakie są objawy obecności i działania szatana? Czy istnieją gusła, czary, urok rzucony złym wzrokiem? Czy możemy się od nich uwolnić?Na te i inne pytania, nękające współczesnego człowieka, odpowia znany i ceniony egzorcysta diecezji rzymskiej - ks. Gabriele Amorth. Jego książka pt. „Wyznania egzorcysty” spotkała się z wielkim zainteresowaniem Świadczy o tym 14 wydań w języku włoskim i przekłady w 12 językach. 

     Ks. Gabriele Amorth w „Wyznaniach egzorcysty” pragnie nie tylko podzielić się z Czytelnikami długoletnim doświadczeniem egzorcysty, jego przede wszystkim przestrzega wszystkich chrześcijan, aby nie ignorowali działania szatana, lecz przeciwstawiali się mu mocą wiary i Słowa Bożego. W ten sposób nie wpadną w pułapkę oszustów, magów, czarowników i wróżących z kart. 

     Ksiądz Gabriele Amorth urodził się w Moden w 1925 roku. Jest doktorem prawa, kapłanem Towarzystwa Świętego Pawła; dziennikarzem, znany z licznych artykułów ogłaszanych W Famiglia Cristjna (Rodzina Chrześcijańska); zasłynął także jako redaktor naczelny miesięcznika Madre di Dio (Mat Bola) i autor artykułów z dziedziny mariologii. Napisał wiele książek, z których cztery poświęcił Matce Bożej. Jest członkiem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej i egzorcystą diecezji rzymskiej. Stał się także znany dzieki swej ostatniej książce pt. „Nuovi racconti di un esorcista” (Nowe wyznania egzorcysty). 

     numery stron wydania książkowego zostały zachowane

WPROWADZENIE 

 Z wielką radością piszę te słowa, aby przygotować czytelnika do lektury książki ks. Gabriela Amortha, który od wielu lat jest moim nieocenionym pomocnikiem w pełnieniu posługi egzorcysty. Niektóre wydarzenia tu opisane przeżywaliśmy razem, wspólnie dzieląc troski, trud i nadzieje, by nieść pomoc wielu osobom cierpiącym. Bardzo cieszę się z wydania tej książki między innymi dlatego, że chociaż w ostatnich dziesięcioleciach wiele napisano we wszystkich dziedzinach teologii i moralności katolickiej, to jednak zagadnienie egzorcyzmów zostało niemal catkowicie zaniedbane. Być może brak opracowań i zainteresowania tym zagadnieniem jest powodem, że jedyną częścią rytuału, która dotychczas nie została odnowiona według zaleceń Soboru Watykańskiego II, jest właśnie część dotycząca egzorcyzmów. A przecież posługa wypędzania złych duchów ma wielkie znaczenie w ewangelizacyjnej misji Kościoła, jak o tym mówi Ewangelia, działalność Apostołów i historia Kościoła. Gdy św. Piotr, kierując się nadprzyrodzonym natchnieniem, przybył do domu setnika Korneliusza, aby głosić mu wiarę chrześcijańską wskazał, że Bóg był rzeczywiście z Jezusem i podkreślił, w szczególny sposób, moc, z jaką Jezus uwalniał opętanych przez diabła (por. Dz 10,1-38). 5

Ewangeliści często podają konkretne przykłady nadzwyczajnej mocy, z jaką Jezus wyrzucał złego ducha. Był to najbardziej wymowny znak Bożej woli położenia kresu mrocznemu panowaniu szatana nad ludźmi. Księgi Pisma świętego zapewniają nas, że szatan sprawuje swą władzę nad światem także przez fizyczne opętanie. Wsród władz, jakich Jezus udzielił Apostołom i ich następcom, jest parę razy wymieniona moc wypędzania złych duchów (por. Mt 10,8; Mk 3,15; Lk 9,1). Jeśli więc Bóg dopuszcza, aby niektórzy ludzie doswiadczyli dręczenia przez złego ducha, to jednocześnie przewidział dla nich potężną pomoc. Wyposażył Kościół w moce sakramentalne, które są bardzo skuteczne dla osób znajdujących się w potrzebie. Przeciwko niecnej działalności szatana Bóg wybrał jako trwałą pomoc Najświętszą Dziewicę ze względu na nieprzyjaźń, jaką wprowadził od samego początku między tymi dwoma przeciwnikami. Większość współczesnych pisarzy, nie wykluczając teologów katolickich, chociaż nie zaprzecza istnieniu szatana i innych zbuntowanych aniołów, jest jednak skłonna do pomniejszania wagi ich wpływu na sprawy ludzkie. Twierdzą oni, szczególnie w rozważaniach dotyczących fizycznych opętań, że podważanie tego wpływu jest ich obowiązkiem i dowodem mądrości. Cała współczesna kultura uwaza, że dopatrywanie się przyczyny zjawisk, które zachodzą wokół nas, i przypisywanie ich czynnikom odmiennym od porządku naturalnego jest wywodzącym się z pierwotnych epok złudzeniem. Jest rzeczą oczywistą, że zły duch ma wówczas bardzo ułatwione zadanie, zwłaszcza wtedy, gdy taką postawę przyjmują ci, którzy z racji swego posłannictwa mają obo - I Zob. c. Amantini.II misterodi Maria [Tajemnica Maryi].NeapoI 1971. 6

wiązek i władzę przeszkadzać szatanowi w jego niecnej działalności. Biorąc pod uwagę Pismo święte, teologię i codzienne doświadczenie, należałoby raczej uważać opętanych przez diabła za osoby nieszczęśliwe, którym nauka niewiele potrafi pomóc, chociaż otwarcie się do tego nie przyznaje. Właściwe rozpoznanie demonopatii - tak można nazywać każdy złośliwy wpływ złego ducha – jest w większej części przypadków możliwe jedynie dla osoby, która potrafi rozpoznać objawy diabeIskiego działania. Choroba pochodzenia diabelskiego, jeśli nawet jest Iekka, nie ustępuje nawet po zastosowaniu wszelkich znanych lekarstw; natomiast choroby bardzo poważne, uważane za śmiertelne, w tajemniczy sposób znikają, aż do całkowitego wyleczenia, dzięki zastosowaniu czysto religijnych środków. Ponadto ofiary złego ducha uważają, że są ciągle prześladowane przez zły los: ich życie jest jednym pasmem nieszczęść. Wielu uczonych poświęca swoje badania zjawiskom podobnym do tych, które występują w podmiotach dotkniętych przez działanie diabła. Rozpoznając wyraźnie ich nienormalny charakter i okreslając je jako paranormalne. Nie podważamy w najmniejszym stopniu postępów i osiągnięć nauki. Jednak sprzeczne z rzeczywistoscią, której ciągle doświadczamy, jest przekonanie, że nauka potrafi wyjaśnić wszystko. Podobnie nierealne jest pragnienie sprowadzenia wszelkiego zła, jak choroby i nieszczęścia, jedynie do zwykłych przyczyn naturalnych. Niewielu jest uczonych, którzy myślą poważnie o możliwości wpływania i działania sił obcych, inteligentnych i bezcielesnych, jako o przyczynie pewnych zjawisk. Niewielka jest również liczba lekarzy, którzy stając wobec przypadków chorób z zadziwiającymi objawami i niewytłumaczalnymi klinicznie skutkami, sądzą spokojnie, 7

że mają do czynienia z pacjentami tego drugiego rodzaju. Wielu spośród nich powoluje się w podobnych przypadkach na Freuda, jako na właściwego hierofanta (2). Z tego względu często doprowadzają tych nieszczęsnych ludzi do jeszcze gorszych stanów, gdy tymczasem ich działalność, połączona z pracą kapłana egzorcysty, mogłaby się okazać także w tych przypadkach bardzo zbawienna. Książka ks.Gabriela Amortha ukazuje czytelnikowi w sposób bezpośredni, krótki i jasny, działalność egzorcysty. Opracowanie to cechuje się logicznym wątkiem opowiadania, nie zatrzymuje się jednak nad teoretycznymi założeniami (istnienie diabła, możliwość opętania fizycznego itd.) ani nad doktrynalnymi wnioskami. Autor woli, aby przemawiały fakty i stawia czytelnika przed tym, co egzorcysta dostrzega i czyni. Wiem doskonale, jak bardzo Autorowi leżą na sercu ludzie Kościoła, będący uprzywilejowanymi powiernikami władzy udzielonej przez Chrystusa po to, aby wypędzali złe duchy w Jego imię. Ufam więc, że książka ta przyniesie wiele dobra i będzie bodźcem do podjęcia innych opracowań z tej dziedziny. ,! O. Candido Amantini!

2 Hierofant (gr. hierophantes) - kapłan w starożytnej Grecji wprowadzający adeptów w kult misteryjny lub osoba wtajemniczająca, wprowadzająca w tajniki czegoś (przypis redakcji). 8